Please select your country or region!

 Hotline:13588888888

七年级下册 unit5 单词录音和文本

本文摘要:Unit 5 panda [pændə] n 熊猫zoo [zu:] n动物园tiger [taɪɡə ] n老虎elephant [elɪfənt] n 大象koala [kəʊɑ:lə] n 树袋熊lion [laɪən] n狮子giraffe [dʒərɑ:f] n 长颈鹿animal [ænɪml] n 动物cute [kju:t] adj可爱的;机敏的lazy[leɪzi] adj.懒散的;懒惰的smart [smɑ:t] adj 智慧的beautiful [bj

金沙体育

Unit 5 panda ['pændə] n 熊猫zoo [zu:] n动物园tiger ['taɪɡə ] n老虎elephant ['elɪfənt] n 大象koala [kəʊ'ɑ:lə] n 树袋熊lion ['laɪən] n狮子giraffe [dʒə'rɑ:f] n 长颈鹿animal ['ænɪml] n 动物cute [kju:t] adj可爱的;机敏的lazy['leɪzi] adj.懒散的;懒惰的smart [smɑ:t] adj 智慧的beautiful ['bju:tɪfl] adj 漂亮的;优美的scary ['skeəri] adj吓人的;恐怖的kind [kaɪnd] n 种类kind of稍微;有点儿Australia [ɔ'streljə] n 澳大利亚south [saʊθ] adj 南方的n 南;南方Africa ['æfrɪkə] n非洲South Africa 南非pet [pet] n 宠物leg [leɡ] n 腿cat [kæt] n 猫sleep [sli:p] v.n睡觉friendly ['frendli] adj 友好的shy [ʃaɪ] adj 羞怯的;腼腆的save [seɪv] v 救;救助symbol ['sɪmbl] n象征flag [flæɡ] n 旗;旌旗forget [fə'ɡet] v忘记;遗忘get lost迷路place [pleɪs] n 所在;位置water ['wɔ:tə ] n水danger ['deɪndʒə] n 危险 be in(great) danger处于(极大)危险中cut [kʌt] v 砍;切down [daʊn] adv(坐、躺、倒)下 prep.向下;沿着cut down砍倒tree [tri:] n 树kill [kɪl] v杀死;弄死ivory ['aɪvəri] n象牙over ['əʊvə ] prep 凌驾;多于;在……上方(be) made of由……制成的
本文关键词:七年级,下册,unit5,单词,录音,和,文本,Unit,panda,金沙体育

本文来源:金沙体育-www.youyuan8.cn

Copyright © 2022. All rights reserved